Årsstämma Mowic 2015-06-22

Härmed kallas till ordinarie Årsstämma för MOWIC AB den 2015-06-22 kl 13.00 i bolagets lokaler, Veddestavägen 17 i Järfälla.

 Dagordning 

 1. Val av ordförande.
 2. Val av protokollförare
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. Val av en eller två protokolljusterare.
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
 8. Beslut
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
  2. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning.
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 10. Val av styrelse och revisor.
 11. Presentation av nuläge och utsikter för 2015.
 12. Övriga frågor.       

Material

Resultat och balansräkningar per 2014-12-31 samt revisionsberättelse finns tillgängliga på bolagets kontor och hemsida www.mowic.se fr.o.m. 2015-06-11 fram till årsstämman.

Anmälan

Anmälan om deltagande görs till bolaget senast den 2015-06-11. Tel: 08-564 759 00, eller info@mowic.se.

Övrigt

En lätt smörgåslunch kommer att serveras kl 12:00.

 

Välkommen!

Styrelsen       

 

Kallelse årstämma 2015-06-22

Fullmakt